H H Smt. Dr. Pramoda Devi Wadiyar
Rajamata of Mysuru

Patron

H H Sri Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar
Maharaja of Mysuru

President

Dr. Bharathi Sridhar Raj Urs

Vice President/Trustee

Sri. Mahesh N Urs

Hon. Secretary/Trustee

Sardar D. N. Srikanta Raj Urs

Joint Secretary/Trustee

Nalini Urs

Trustee

B. L. Prabhudevaraja Urs

Trustee

Dr. Tejashree Urs

Member

Dr. Ajit Kumar Raj Urs

Member